当前位置:起跑线幼教网教学下载中心小学教育小学语文六年级语文教案新课标人教版第十一册语文第一组课文基础知识复习教案 下载

新课标人教版第十一册语文第一组课文基础知识复习教案

  • 名称:新课标人教版第十一册语文第一组课文基础知识复习教案 下载
  • 类型:六年级语文教案
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:03-23 14:29:50
  • 下载要求:无需注册
  • 下载次数:652
  • 语言简体中文
  • 大小:9.32 MB
  • 推荐度:3 星级
《新课标人教版第十一册语文第一组课文基础知识复习教案》简介

标签:小学六年级语文教案,六年级上册语文教案, 本站提供新课标人教版第十一册语文第一组课文基础知识复习教案免费下载,http://www.qpx6.com

一 生字词掌握

   yín sòng   chàng hè   pù  bù   tǐng bá   shēn qū  qīng shuǎng  dǒu qiào   qiào lì

  (        ) (        ) (        ) (       ) (        ) (        ) (         ) (        )

   jīng zhì   yùn hán    xiá kè   jìng mì    ào mì   zhuī suí   xiǎo xiàng  hōng kǎo

  (        ) (        ) (        ) (       ) (        ) (        ) (         ) (        )

   yīn yùn    tàn suǒ   yǎn zòu   qín miǎn   áo yóu    qīn wěn    shén qí   yōu yǎ

  (        ) (        ) (        ) (       ) (        ) (        ) (         ) (        )

   huān yuè   qīng cuì   níng jù    biàn rèn   qīng xīn   dé gāo wàng zhòng

  (        ) (        ) (        ) (         ) (         ) (                  )

   bù jū yì gé  yì wèi shēn cháng  bié yǒu shēn yì  jīn jīn lè dào   páng rán dà wù 

  (           ) (                ) (             ) (            ) (               )

  xíng sè cōng cōng  zuǒ chōng yòu zhuàng  nián guò huā jiǎ   qí miào wú bǐ

  (               ) (                   ) (               ) (              )

二 四字词语掌握

  岁月(    )(    )   波光(    )(    )   (    )(    )乐道   别有(    )(    )

  (    )(    )攘攘   (    )(    )深长   花色(    )(    )   驻足(    )(    )

  (    )(    )大物   (    )(    )匆匆   望而(    )(    )   千峰(    )(    )

  绵亘(    )(    )   随心(    )(    )   (    )(    )一格   旁逸(    )(    )

,大小:9.32 MB